ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຈັກກົນໂຮງງານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການຕະຫຼາດ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເອເລັກໂຕນິກ (ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເລຂານຸການ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ບັນຊີພື້ນຖານ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຢັນ (ຊັ້ນຕົ້ນ)

ສາຂາ ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ການຄ້າສາກົນ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຈັດສົ່ງສີນຄ້າ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)