ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ອິນຟໍເມຕີກຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ເຕັກນິກຄອມພິວເຕີ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ອິນຟໍເມຕິກ ບັນຊີ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ເອເລັກໂຕນິກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)