ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ


ຫຼັກສູດ

ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3)

ສາຂາ ຈອດ-ທໍ່ນໍ້າ (ຊັ້ນກາງ)

ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ, ສ້ອມແປງລົດຍົນ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2

ສາຂາ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2, ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ຕັດຫຍີບ (ຊັ້ນກາງ 9+3, ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ເອເລັກໂຕນິກ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ສາຂາ ໄອທີ (ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ຂົວທາງ, ສຳຫຼວດວັດແທກ (ຊັ້ນສູງ ແລະ ສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ໄຟຟ້າ (ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ)

ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3)